LetMeShip ontwikkelt leiderschapstrainingsconcept voor middenkader – Deel 2

In het tweede deel van deze 3-delige blogreeks leggen we het belang uit van het ontwikkelen van leiderschapswaarden en richtlijnen om een eenduidige benadering van leiderschap te creëren en beschrijven we ons proces om deze waarden en richtlijnen binnen de organisatie te ontwikkelen.

Gedeelde waarden en leiderschapsrichtlijnen op alle managementniveaus vormen de basis voor succesvolle bedrijfsgroei en transformatie van LetMeShip. Na de behoefteanalyse hebben we in workshops gezamenlijk de waarden en richtlijnen ontwikkeld. Deze zijn vervolgens tijdens een roadshow door het hele bedrijf gecommuniceerd en vormen sindsdien een vast agendapunt binnen de driemaandelijkse strategievergadering.

Ontwikkelen van leiderschapswaarden en richtlijnen voor het creëren van een eenduidige leiderschapsaanpak

De ontwikkeling van leiderschapswaarden en richtlijnen was voor ons bij LetMeShip van groot belang om een uniforme benadering van leiderschap te creëren. Hierdoor konden we ervoor zorgen dat alle medewerkers dezelfde verwachtingen en normen hebben op het gebied van leiderschap en dat de organisatie als geheel in een samenhangende en gemeenschappelijke richting wordt geleid. Als gevolg hiervan hebben we eerst leiderschapswaarden ontwikkeld en daaruit leiderschapsrichtlijnen afgeleid, die als basis dienen voor een eenduidig begrip van leiderschap. Een eenduidig begrip van leiderschap moet ook hand in hand gaan met een duidelijke visie, missie en strategie voor de organisatie.

Als alle leiders en medewerkers hetzelfde idee hebben van wat de organisatie wil bereiken en hoe ze daar moeten komen, kunnen ze deze doelen samen bereiken. Op dezelfde manier zou een eenduidige leiderschapscultuur ook de samenwerking en motivatie van werknemers moeten bevorderen, omdat werknemers weten wat er van hen verwacht wordt en hoe ze kunnen slagen. Een uniforme leiderschapsaanpak kan ook helpen om conflicten en misverstanden tussen managers en medewerkers te voorkomen of tot een minimum te beperken, omdat iedereen dezelfde normen en verwachtingen heeft. In het algemeen kan een uniforme leiderschapsaanpak de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie verhogen door ervoor te zorgen dat iedereen in dezelfde richting werkt en dezelfde doelen nastreeft. Het is daarom een essentieel onderdeel op weg naar het bereiken van de organisatiedoelen.

Proces van het ontwikkelen van leiderschapswaarden

LetMeShip’s leiderschapswaarden werden ontwikkeld in een workshop met het senior management team, waarbij rekening werd gehouden met de strategie van het bedrijf, maar ook met specifieke drijfveren en huidige uitdagingen. Tijdens de workshop werd al snel duidelijk dat de cultuur, saamhorigheid en samenwerking van alle LetMeShippers werden gezien als belangrijke drijfveren en troeven van het bedrijf, terwijl de huidige transformatie werd gezien als de grootste uitdaging. Als gevolg hiervan werden de LetMeShip leiderschapswaarden ontwikkeld om deze drijfveren en uitdagingen te weerspiegelen.

De waarden verantwoordelijkheid, duidelijkheid, doelgerichtheid, positiviteit, conflictoplossing en betrouwbaarheid werden ontwikkeld. Samen met de bedrijfswaarden teamgeest, vertrouwen, integriteit, betrokkenheid en waardering vormen zij de leiderschapswaarden van LetMeShip. Deze waarden zijn vervolgens aan de hele organisatie gepresenteerd om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op één lijn zitten met dezelfde principes.

Implementatie van leiderschapswaarden en richtlijnen

Om de succesvolle implementatie van de leiderschapsrichtlijnen te garanderen, hield het senior management een workshop om de richtlijnen te internaliseren en de volgende stappen voor de implementatie te ontwikkelen. Na een kick-off evenement om de richtlijnen te communiceren, wordt er nu een roadshow gepland om de waarden en richtlijnen in de hele organisatie te communiceren. Tijdens deze roadshow zal het middenkader samen met hun teams concrete acties definiëren om de richtlijnen na te leven en welke controle- en feedbacksystemen geïmplementeerd moeten worden om naleving te garanderen. Het senior management stemde ermee in om van de waarden en richtlijnen een vast agendapunt te maken voor de driemaandelijkse strategievergaderingen. Er werd ook besloten om extra vragen over de waarden en richtlijnen op te nemen in het bestaande instrument voor personeelsenquêtes