Gebruiksvoorwaarden online platform

Status: 05.10.2018

PDF DOWNLOAD

Het boekingsplatform op www.letmeship.com/nl is eigendom van ITA Logistiek B.V. (hierna ook: LetMeShip). De website bevat een algemeen toegankelijk gedeelte en een gedeelte dat alleen toegankelijk is met een geregistreerd account. In het laatstgenoemde gedeelte biedt LetMeShip de mogelijkheid tot het afsluiten van contracten voor transportdiensten, tot bemiddeling bij contracten en verschillende andere services in het kader van transportdiensten.

De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor het gedeelte dat alleen met een account toegankelijk is:

1. Toegang/ registratie

Registratie is vereist.

Registratie is alleen toegestaan voor “kooplieden” in de zin van artikel 1 van het Nederlandse Wetboek van Koophandel.

De gebruiker is verplicht om de gevraagde gegevens tijdens de registratie correct en volledig te verstrekken. De klant is verplicht om ten allen tijde op verzoek van LetMeShip verdere informatie te verstrekken waarin LetMeShip een gerechtvaardigd belang heeft, zoals het KvK- en btw-nummer van de klant.

De verzender kan zich registreren met een toegangscode en een zelfgekozen wachtwoord. De verzender moet de toegewezen toegangscode en het wachtwoord beschermen tegen toegang door derden.

2. Kosten

LetMeShip heeft geen recht op een vergoeding voor het louter gebruiken van het boekingsplatform, d.w.z. voor het verschaffen, beheren en onderhouden van de klantentoegang.

De klant heeft de mogelijkheid om betalingsovereenkomsten af te sluiten via het platform. Hiervoor moeten de overeengekomen prijzen worden betaald. Het afsluiten van een overeenkomst via het boekingsplatform is onderhevig aan de algemene voorwaarden, die apart moeten worden geaccepteerd tijdens het boekingsproces.

Op het platform biedt LetMeShip verschillende aanvullende services, zoals een adresboekfunctie met eenvoudige gegevensinvoer, een logboekfunctie waarin de in het verleden afgehandelde zendingen dagelijks worden weergegeven en een pakketfunctie waarmee terugkerende verpakkingen en gewichtgroottes eenvoudig kunnen worden ingevoerd. LetMeShip brengt geen kosten in rekening voor deze aanvullende services.

LetMeShip behoudt het recht voor om in de toekomst met klanten prijzen overeen te komen voor services die op dit moment gratis worden aangeboden op het platform, of voor andere services die nog nu nog niet beschikbaar zijn.

3. API – programmeerinterface

LetMeShip biedt klanten de mogelijkheid om via een programmeerinterface (API), met door de klant zelf of door derden geprogrammeerde software, toegang te krijgen tot de op het boekingsplatform aangeboden diensten. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor toegang van de klant tot de services van het boekingsplatform via de API. De klant krijgt pas toegang tot de API na afzonderlijke activering, die hij op de website kan aanvragen. LetMeShip is niet verplicht om alle functies van het boekingsplatform voor de API beschikbaar te maken.

4. Boekingen

De klant kan tegen vergoedingen contracten afsluiten via het boekingsplatform. De algemene voorwaarden van LetMeShip moeten apart worden geaccepteerd door de klant en gelden voor de individuele contracten.

De klant moet verzekeren dat hij geen boekingen maakt voor items die zijn uitgesloten van transport. Een lijst van items die van transport zijn uitgesloten kunt u vinden in de actueel geldende algemene voorwaarden van LetMeShip op het boekingsplatform.

5. Vergelijking van voorwaarden

Een van de services die op het boekingsplatform worden aangeboden is een vergelijking van de voorwaarden van de verschillende transportbedrijven. LetMeShip is niet verplicht om een vergelijking te maken van de voorwaarden van elk verzoek van de klant. De klant heeft er dus geen recht op dat een vergelijking van de voorwaarden alle transportbedrijven bevat die voor dat individuele geval beschikbaar zijn.

6. Technische beperkingen

LetMeShip streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van de technische toegang en functionaliteit.

De klant heeft alleen het recht op technische toegang tot en functionaliteit van het boekingsplatform als dit apart is overeengekomen (d.w.z. in een zogenaamd SaaS-contract tussen LetMeShip en de klant).

7. Aansprakelijkheid van LetMeShip

LetMeShip is onbeperkt aansprakelijk voor schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Hetzelfde geldt voor schade die is gebaseerd op grove nalatigheid van LetMeShip of die opzettelijk of door grove nalatigheid door een wettelijk vertegenwoordiger of plaatsvervanger van LetMeShip is gebeurd. In alle andere opzichten gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen uit de algemene voorwaarden.

8. Aansprakelijkheid van de klant

De klant is aansprakelijk voor alle acties die worden ondernomen met gebruik van zijn toegangsgegevens, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor het gebruik van zijn toegangsgegevens.

Als de klant reden heeft te geloven dat een derde partij toegang heeft of had tot zijn gebruikersnaam of wachtwoord, is de klant verplicht om LetMeShip onmiddellijk hierover te informeren.

9. Toegang blokkeren

LetMeShip heeft het recht de toegang die aan de klant is verleend ten allen tijde te blokkeren als hiervoor een goede reden is. In dit geval zal LetMeShip de klant onmiddellijk informeren over de geblokkeerde toegang. LetMeShip is niet verplicht de klant opnieuw toegang te verlenen. Als er een afzonderlijke raamovereenkomst bestaat tussen de klant en LetMeShip, is LetMeShip verplicht om de klant weer onmiddellijke toegang te verlenen tot het platform zodra er geen redenen meer zijn de toegang te blokkeren.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Uitsluitend het geldende Nederlandse recht is van toepassing op (het gebruik van) het boekingsplatform en op elk geschil dat ontstaat door en in verband met het boekingsplatform.

De enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen is Arnhem.

11. Conversie

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, heeft deze ongeldigverklaring geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het economische doel van de ongeldige bepaling. Hetzelfde geldt voor lacunes.