Algemene voorwaarden

Status: 20.01.2023

Algemene voorwaarden van LetMeShip

PDF DOWNLOAD

  1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden (AV) zijn een integraal onderdeel van alle met LetMeShip afgesloten contracten via het boekingsplatform dat wordt beheerd door LetMeShip. De speciale voorwaarden in clausule 25 van deze AV hebben voorrang op de andere voorschriften in deze AV bij contracten die onderhevig zijn aan de voorschriften in deze clausule.

Het boekingsplatform is online toegankelijk via het internetadres www.LetMeShip.com/nl. Deze AV zijn van toepassing ongeacht de gebruikersinterface die wordt gebruikt voor het boekingsplatform; ze zijn ook in het bijzonder van toepassing als de toegang tot het boekingsplatform niet via de browser gebeurt, maar via een software interface van een ander programma.

Voor zover LetMeShip met medeweten van de klant een vervoerder opdracht geeft voor het vervoer, zijn naast de Algemene Voorwaarden van LetMeShip de algemene voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden van toepassing in de versie die geldt op het moment van het plaatsen van de opdracht, tenzij in de algemene voorwaarden van LetMeShip niet uitdrukkelijk is bepaald dat afzonderlijke bepalingen van de algemene bedrijfs- en verzekeringsvoorwaarden van de ondervervoerder niet van toepassing zijn en deze bepalingen telkens uitdrukkelijk worden genoemd. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de Algemene bedrijfs- en verzekeringsvoorwaarden van de desbetreffende subvervoerder geldt de bepaling die in het specifieke geval voor LetMeShip gunstiger is.

2. Relatie met andere regelgeving

Ingeval de bepalingen van deze AV afwijken van wettelijke bepalingen of toepasselijke bindende internationale overeenkomsten, hebben de bepalingen van deze AV voorrang. Daarnaast zijn de relevante wettelijke regelingen en de relevante regelingen uit internationale overeenkomsten van toepassing, bijv. het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), de Montreal conventiehet verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) enz.

De AV van LetMeShip en de relevante voorwaarden van de vervoerders hebben voorrang op voorwaarden van de klant. Tegenstrijdige voorwaarden van contractpartners zijn alleen geldig als LetMeShip hiermee expliciet schriftelijk akkoord is gegaan. LetMeShip verwerpt hierbij expliciet elke standaard verwijzing naar de eigen voorwaarden van de klant.

3. Boekingsprocedure en afsluiten contract

De klant heeft als verzender de mogelijkheid om via het boekingsplatform contracten af te sluiten voor het leveren van transportdiensten.

Het platform biedt een invoerscherm waarin de klant verzendspecificaties kan invoeren (bijv. ophaal- en bezorglocatie, afmetingen, gewicht, gewenste ophaal- en bezorgdatum) voor het verzenden van één of meer pakketten. LetMeShip geeft op basis van de aanvraag van de klant een lijst weer van de beschikbare individuele verzendvoorwaarden (met name prijzen, geschatte bezorgtijd), samen met het desbetreffende nationale en internationale transportbedrijf, expressbedrijf en de koerier die door LetMeShip zouden worden aangewezen als vervoerder, afhankelijk van de verzendmethode.

Door een item uit de lijst te selecteren en op de bestelbutton te klikken, dient de klant een bindende aanvraag in bij LetMeShip. Een contract is pas afgesloten als LetMeShip een bestelbevestiging heeft verstuurd. Het versturen van een verzendlabel aan de klant voor de betreffende bestelling wordt beschouwd als een bestelbevestiging; dit geldt ook als de betreffende vervoerder de verzendlabel verstrekt.

Transportovereenkomsten voor goederen die van transport zijn uitgesloten volgens artikel 5 van deze AV worden niet van kracht en kunnen niet worden afgedwongen door de klant.

LetMeShip en de vervoerders zijn niet verplicht om de correctheid van de door de verzender geleverde informatie te controleren.

4. Vervoerders

LetMeShip wijst  het transportbedrijf dat door de klant is geselecteerd volgens clausule 3 van deze AV, aan als vervoerder voor het uitvoeren van de transportdiensten.

5. Goederen die van transport zijn uitgesloten

De volgende goederen zijn uitgesloten van transport, met uitzondering van speciale leveringen die individueel zijn overeengekomen met de verzender:

goederen die onderhevig zijn aan nationale of internationale regelgeving m.b.t. gevaarlijke goederen (bijv. door IATA);

goederen die door hun aard of verpakking een gevaar kunnen vormen voor personen, andere vervoerde goederen of andere dingen;

goederen waarvoor speciale veiligheidsmaatregelen benodigd zijn of waarvoor officiële toestemming benodigd is;

goederen waarvan het verzenden of transporteren of de opslag verboden is in het land van verzending of bestemming of in een doorvoerland, of een overtreding is van de export- of importverboden of andere wettelijke regelingen;

verboden artikelen zoals gedefinieerd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2320/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart;

betaalmiddelen, telefoonkaarten en prepaid-kaarten, waardepapieren en overdraagbare effecten (bijvoorbeeld geld, creditcards, cheques, spaarboekjes, wissels, effecten);

items met buitengewoon hoge waarde (bijv. kunstwerken, unieke items, antiquiteiten, effecten, waardevolle stenen, waardevolle metalen, echte parels, postzegels, munten);

alle soorten motorvoertuigen;

levende dieren en planten, overblijfselen van dieren, delen van het menselijk lichaam of stoffelijk overschot;

verdovende middelen en geneesmiddelen, wapens en explosieven, etenswaren en alcohol, bevroren goederen, tabakswaren;

radioactieve substanties en nucleaire brandstof (indien deze de wettelijke vrijstellingslimieten overschrijden);

wapens en munitie (met uitzondering van jacht- en sportwapens en jacht- en sportmunitie) waarop de Wet wapens en munitie van toepassing is;

explosieve goederen overeenkomstig sectie 1.1 van de verordening over het vervoer van gevaarlijke goederen over zee en/of waarop de Wet explosieven voor civiel gebruik van toepassing is;

drugs waarop de Opiumwet van toepassing is;

glas, porselein etc. en gevoelige elektronica, gebruikte of beschadigde goederen;

mobiele telefoons;

goederen die op zichzelf van lage waarde zijn, maar waarvan verlies of beschadiging kan leiden tot aanzienlijke gevolgschade (bijv. gegevensdragers met gevoelige informatie);

zendingen met het verzendkostentype “vracht verzamelen”.

Transportovereenkomsten voor items die van transport zijn uitgesloten worden niet van kracht en kunnen niet worden afgedwongen door de klant. Bederfelijke en temperatuurgevoelige goederen die niet van transport zijn uitgesloten volgens de hierboven genoemde bepalingen, zullen op risico van de verzender worden getransporteerd; deze zullen niet speciaal worden behandeld.

Het verzenden van documenten is niet beschikbaar voor zendingen die bij de douane moeten worden aangegeven. Voor zulke goederen moet goederenzending worden geselecteerd.

6. Prijzen, vervaldatum, wanbetaling klant

De prijzen die per geval zijn overeenkomen, zijn van toepassing op het transport van het pakket/ de pakketten met de specificaties die door klant zijn aangegeven. De transportprijzen die door LetMeShip zijn gecalculeerd en middels een contract zijn overeengekomen, zijn gebaseerd op de informatie die door de verzender is verstrekt tijdens het boekingsproces.

Als de specificaties van de levering verschillen met de informatie die door de klant is verstrekt tijdens het boekingsproces, is de klant het bedrag schuldig dat voortkomt uit de actuele leveringsspecificaties in de prijslijst van de vervoerder die door de verzender is geselecteerd op de dag van de boeking, als die prijs hoger is dan de prijs die in het boekingsproces is gecalculeerd. LetMeShip verleent in de regel een korting op de catalogusprijs, ook in dit geval van facturatie met terugwerkende kracht, maar de klant heeft geen recht op een dergelijke korting.

De overeengekomen prijzen bevatten geen overheidskosten, douanerechten, belasting of andere heffingen.

Het betalen van de overeengekomen prijzen voor transport moet onmiddellijk na het voltooien van de betreffende boeking plaatsvinden.

Als de klant niet binnen 7 dagen na de vervaldatum en het ontvangen van een factuur betaalt, is hij in gebreke zonder dat een herinnering noodzakelijk is. De factuur wordt vanaf drie werkdagen na factuurdatum als ontvangen beschouwd, tenzij een andere datum door de verzender of ontvanger kan worden bewezen. LetMeShip is verplicht om de factuur uiterlijk een dag na de factuurdatum te versturen.

In geval van wanbetaling is de klant verplicht om de wettelijke handelsrente te betalen.

Remboursdiensten zijn niet beschikbaar.

7. Onkosten

LetMeShip heeft het recht op een lumpsumvergoeding van het gespecificeerde bedrag plus de wettelijke btw voor onkosten van de volgende services per individueel geval:

  • Factuurcorrectie wegens een door de klant verkeerd ingevoerd klantnummer: EUR 7,50
  • Factuur op verzoek van de klant in papiervorm:  EUR 2,50
  • Latere boekingen die niet via het LetMeShip-portaal zijn gemaakt: EUR 5,00
  • Douane-inklaringen: EUR 2,50

Als LetMeShip gehouden is tot het betalen aan derden van overheidskosten, douanerechten, belastingen en andere heffingen in verband met het transport van de vracht van de klant, zal de klant deze kosten aan LetMeShip vergoeden en LetMeShip hiervoor vrijwaren. Dit is niet van toepassing op boetes, straffen of andere openbare betalingsverplichtingen die niet aan de klant zijn toe te schrijven.

Als een zending niet kan worden geleverd, draagt de klant alle kosten die voortkomen uit het terugsturen of opslaan ervan en zal de klant zulke kosten aan LetMeShip vergoeden.

In alle andere opzichten heeft LetMeShip het recht op terugbetaling van de kosten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8. Aanvullende service

Als de klant verdere kosten of services aanvraagt of regelt, bijv. een afleverbewijs, verzekering, transport in geval van oversized goederen, voorbereiding van een uitvoeraangifte etc., zal de klant de door de betreffende vervoerder berekende prijzen, die zijn gebaseerd op de actuele prijslijst van de vervoerder, aan LetMeShip vergoeden.

Afhalen en leveren is normaal gesproken niet beschikbaar op zaterdag, zondag en feestdagen.

9. Verplichtingen van de verzender

De klant of een derde partij is verplicht om de zending klaar te hebben voor verzending op de ophaaltijd die in het contract is overeengekomen of de ophaaltijd die door LetMeShip is aangegeven, en deze te overhandigen op een makkelijk toegankelijke plaats.

Artikel 8:26 Burgerlijk Wetboek moet worden nageleefd. De goederen moeten door de klant op een zodanige manier worden verpakt, dat er geen schade kan ontstaan aan de pakketten, inclusief die van derde partijen, tijdens de normale gang van zaken, mits deze ook goed zijn verpakt. De goederen moeten op een zodanige manier worden gepakt/ gelabeld dat ze identificeerbaar zijn.

Met name het nummer, gewicht en de afmetingen van de verpakte levering moeten overeenkomen met de informatie die aan LetMeShip is verstrekt en het mag geen object zijn dat volgens sectie 5 is uitgesloten van transport.

De verzender is verplicht om op verzoek van LetMeShip of de vervoerder die door LetMeShip wordt gebruikt, een vrachtbrief uit te geven. In dit opzicht zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Het adres van de ontvanger moet op de verzendopdracht en de vrachtbrief zijn aangegeven, en zijn geschreven op een voor het land van bestemming gebruikelijke manier.

Verzendingen waarbij alleen een postbus, een pakketstation of een soortgelijk depot is aangegeven, geven de klant geen recht op verzending, maar LetMeShip behoudt zich nog steeds het recht voor om de verzending uit te voeren.

De verzender informeert LetMeShip en de vervoerders over alle speciale, niet voor de hand liggende kenmerken van de zending die waarschijnlijk een aanzienlijk effect zullen hebben op het leveren van de dienst.

De verzender machtigt de vervoerder die door LetMeShip de opdracht heeft gekregen, om de vereiste douaneprocedures uit te voeren. LetMeShip heeft het recht om de betreffende vervoerder toestemming te verlenen. De verzender is verplicht om LetMeShip en de vervoerders alle informatie te leveren die vereist is voor het uitvoeren van de douaneformaliteiten, en om de nodige documenten te leveren.

De verzender moet alle documenten en informatie bij de vracht meeleveren die in elk individueel geval vereist zijn en garanderen dat deze voldoen aan de douanevoorschriften, en de verzender moet LetMeShip en de vervoerders van de nodige informatie en vereiste documenten voorzien om te voldoen aan de douanevoorschriften tijdens het transport.

10.Verplicht tot transport

De klant heeft het recht op transport van de desbetreffende transportgoederen.

De klant heeft geen recht op transport van de transportgoederen als de ontvanger een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is of een organisatie die op een lijst van sancties en embargo’s staat in Nederland of een intergouvernementele of supranationale organisatie die door Nederland als bindend wordt erkend. De klant heeft ook geen aanspraak op transport van transportgoederen als het bij de betreffende goederen gaat om een levering die van transport is uitgesloten volgens deze AV (artikel 5) of volgens de gebruiksvoorwaarden van het verzendplatform.

11. Bezorgtijden

De verzendtijden die via LetMeShip zijn vastgesteld, zijn vermeld in werkdagen (maandag tot en met vrijdag) en zijn indicatief, tenzij er expliciet een specifieke bezorgdatum is overeengekomen, bijv. bij expressleveringen. Als er uitdrukkelijk een bepaalde bezorgperiode is overeengekomen, begint deze met de daadwerkelijke acceptatie van de zending door LetMeShip of de betreffende vervoerder, tenzij de acceptatie van de zending is vertraagd om redenen waarvoor LetMeShip of de betreffende vervoerder verantwoordelijk is.

12. Niet accepteren of stopzetten van transport

LetMeShip en de vervoerders behouden zich het recht voor om leveringen die items bevatten, waarop de klant geen recht heeft deze te transporteren, van transport uit te sluiten, het transport van zulke leveringen stop te zetten en/of deze aan officiële instanties te overhandigen.

Dit is ook van toepassing op leveringen waarvan de inhoud of verpakking een gevaar betekent voor personen of transportmiddelen of waarvan de inhoud of verpakking schade kan veroorzaken aan andere getransporteerde goederen.

13. Uitvoeren van transport

LetMeShip en de vervoerders zijn vrij om de route, transportmiddelen en -type te kiezen, ook als deze afwijken van de specificaties op de vrachtbrief.

Toegestane afmetingen, gewichten, prijzen en services zijn gebaseerd op de reikwijdte van de diensten en de wijze van transport die door de verzender zijn uitgekozen.

Instructies die de verzender geeft na het overhandigen van een zending hoeven niet in acht te worden genomen. Artikel 8:440, 8:937, 8:1125, 8:1373 en 8:1566 uit het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

LetMeShip is niet verplicht te controleren of een zending items bevat die van transport zijn uitgesloten, of bederfelijke of temperatuurgevoelige goederen bevat, of dat douaneaangifte vereist is.

14. Recht op inspectie en correctie

LetMeShip, de vervoerders, erkende agenten volgens Verordening (EG) nr. 2320/2002 en overheidsinstanties, vooral douaneautoriteiten, zijn bevoegd, maar niet verplicht, overhandigde zendingen te openen en te inspecteren als hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat of als er risico op vertraging is.

LetMeShip behoudt zich het recht voor om gedetecteerde gewicht- of volumeafwijkingen op de vrachtbrief te corrigeren. De verzender is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de door hem geleverde gegevens.

15. Bezorging

LetMeShip is verplicht de zendingen te bezorgen bij de ontvanger of een geautoriseerde vertegenwoordiger van de ontvanger als deze kan bewijzen dat hij de ontvanger vertegenwoordigt. De levering zal worden bezorgd, met een bevrijdend effect voor LetMeShip, aan een persoon die aanwezig is op het zakelijke adres of privéadres van de ontvanger dat als bestemmingsadres is aangegeven, mits er geen gerechtvaardigde twijfel bestaat over diens bevoegdheid de goederen te ontvangen. Verzendingen aan ontvangers in gedeelde faciliteiten (bijv. ziekenhuizen) mogen met een vrijstellend effect overhandigd worden aan medewerkers van deze faciliteit. Als de ontvanger van de zending een natuurlijk persoon is en geen ondernemer, mag de levering ook met een bevrijdend effect worden geleverd aan directe buren van de ontvanger.

Als noch de ontvanger noch een vertegenwoordiger van de ontvanger, die zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid kan bewijzen, kan worden gevonden op het adres van de ontvanger tijdens een poging tot bezorging, en als er geen andere bezorging met vrijstellend effect heeft plaatsgevonden, zal deze poging tot bezorging als mislukt worden beschouwd. In dit geval zal ofwel een nieuwe poging tot bezorging worden gedaan ofwel de ontvanger worden geïnformeerd over de mislukte bezorging en over een mogelijkheid de levering op te halen binnen een redelijke periode. Dit hangt af van de voorwaarden van de betreffende vervoerder die van LetMeShip de opdracht heeft gekregen.

De juiste bezorging kan ook worden gecontroleerd met de digitale handtekening van de ontvanger of een andere persoon aan wie het item kan worden overhandigd met een bevrijdend effect, of de digitale reproductie van een dergelijke handtekening.

Als de levering niet kan worden bezorgd bij de ontvanger of een bewezen vertegenwoordiger, om redenen die buiten de macht van LetMeShip of diens plaatsvervangende agenten liggen, zal de zending als onbestelbaar worden beschouwd. Onbestelbare zendingen zullen op kosten van de verzender aan de verzender worden geretourneerd. De klant is verplicht om onbestelbare zendingen op verzoek van LetMeShip onmiddellijk op te halen van de plaats waar ze zich bevinden.

Als een onbestelbare zending niet kan worden geretourneerd aan de verzender, heeft LetMeShip het recht deze te openen. Ingeval de verzender een retourzending niet accepteert of als het retourneren van de levering niet mogelijk is om een bepaalde reden, heeft LetMeShip het recht de levering te gebruiken, vernietigen of verkopen. Als de opbrengst van de verkoop hoger is dan de kosten voor LetMeShip, heeft de klant het recht op het overschot.

16. Retentierecht

LetMeShip heeft een retentierecht op alle goederen of andere waardevolle spullen van de klant die hij in zijn beheer heeft, tot zekerheid voor alle vorderingen die voortkomen uit het voorhanden vrachtcontract en alle andere vrachtcontracten met de klant. Het retentierecht zal worden geëxecuteerd volgens de wettelijke bepalingen ten aanzien van het retentierecht.

Als de verzender een achterstand heeft, kan LetMeShip, na met de verkoop te hebben gedreigd, zoveel goederen die in zijn bezit zijn verkopen als nodig is om aan alle vorderingen die aan LetMeShip zijn gericht te voldoen.

17. Aansprakelijkheid van de verzender

De verzender is aansprakelijk voor directe en indirecte schade die ontstaat voor LetMeShip of de vervoerders doordat de verzender zendingen overhandigt die van transport zijn uitgesloten (artikel 5) of door diens verwijtbaar tekort schieten in het (correct of volledig) nakomen van samenwerkingsverplichtingen (artikel 6), tenzij de verzender niet verantwoordelijk is voor het tekort schieten.

De verplichting om compensatie te betalen omvat boetes, straffen en kosten voor juridische verdediging. Daarnaast is de zender aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die voortkomt uit diens verwijtbaar tekort schieten, vooral ingeval van tekort schieten dat voortkomt uit deze AV, tenzij het tekort schieten niet aan de verzender kan worden toegerekend. De aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot het gedrag van de agenten en plaatsvervangende agenten van de verzender en tot het feit dat de verzender het recht heeft het transport van de zendingen uit te voeren.

De verzender zal LetMeShip vrijwaren van vorderingen van derden, als en in zover zulke vorderingen kunnen worden toegeschreven aan het feit dat de verzender zijn plichten niet is nagekomen volgens deze AV, of als een derde partij recht op de levering beweert te hebben.

In geval van afwijkingen is de verzender verplicht om bijkomende kosten die kunnen ontstaan, aan LetMeShip te vergoeden.

18. Aansprakelijkheid van LetMeShip

LetMeShip is aansprakelijk voor het gehele of gedeeltelijke verlies van of de gehele of gedeeltelijke schade aan de zending tijdens het transport, evenals voor het overschrijden van de bezorgdeadline, onderhevig aan dwingende wettelijke bepalingen, overeenkomstig de volgende paragrafen:

Bij transportovereenkomsten is de aansprakelijkheid van LetMeShip ingeval van verlies of gedeeltelijk verlies van of schade aan de levering, beperkt tot 2 bijzondere trekkingsrechten (SDR) per kilogram brutogewicht, in afwijking van artikel 388 van het Burgerlijk Wetboek Boek 8.

Een bijzonder trekkingsrecht is de rekeneenheid die wordt gebruikt door het Internationaal Monetair Fonds. Het bedrag in euro’s is gebaseerd op de waarde van de euro op de dag dat de zending is geaccepteerd voor verzending of op een datum die door de partijen overeen is gekomen. De waarde wordt vastgesteld volgens de rekenmethode die door het Internationaal Monetair Fonds wordt gebruikt voor de verrichtingen en transacties op de dag van de aanvraag.

Aansprakelijkheid voor het niet naleven van bezorgtijden is beperkt tot drie keer de waarde van de vracht. Aansprakelijkheid voor het niet naleven van bezorgtijden is uitgesloten voor brieven en briefachtige zendingen.

Als en in zover de door de verzender uitgekozen vervoerder het recht verleent om onder bepaalde voorwaarden de vrachtprijs geheel of gedeeltelijk terug te vorderen, cedeert LetMeShip hierbij bij voorbaat alle vorderingen in dit opzicht tegen de vervoerder aan de verzender, mits aan de contractuele of wettelijke vereisten voor de vordering zijn voldaan. Dit geldt niet voor de “geld-terug-garantie” waarin artikel 19 van de Algemene Voorwaarden van FedEx voorziet. De geld-terug-garantie” is niet van toepassing op de contractuele relatie tussen LetMeShip en de afzender indien FedEx als subvervoerder wordt gebruikt. De voorwaarden waaronder de vervoerder vrachtvergoeding kan aanbieden, vindt u op LetMeShip of direct in de algemene voorwaarden van de betreffende vervoerder.

Aramex

TNT

UPS

DPD

Time matters

Skynet

FedEx

Aansprakelijkheid van LetMeShip voor schade tijdens het transport van zendingen die van transport zijn uitgesloten (artikel 5 en/of 10) is uitgesloten. LetMeShip is evenmin aansprakelijk voor schade door onvoldoende verpakking door de verzender. Verder is aansprakelijkheid uitgesloten voor schade die is veroorzaakt door derden, overmacht, atmosferische invloeden, defecte apparaten, impact door andere goederen, schade door dieren, veranderingen die logischerwijze tijdens het transport voorkomen, gekwalificeerde diefstal of roof, tenzij bewijs kan worden geleverd dat LetMeShip schuldig is aan de veroorzaakte schade.

De compensatie van alle schade die de directe schade overstijgt, in het bijzonder voor indirecte schade en gevolgkosten, zoals puur economisch verlies, winstverlies, verlies van zakelijke kansen of omzetverlies evenals compensatiekosten, is uitgesloten. De wettelijke disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals artikel 903, 1103, 1357 en 1580 van het Burgerlijk Wetboek Boek 8, artikel 17 lid 4, artikel 18 van de CMR en artikel 11 van de AVC (Algemene vervoerscondities) zijn ook van toepassing. Verder is LetMeShip niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het inspecteren van de zending, mits de inspectie wettelijk toegestaan is.

LetMeShip is niet aansprakelijk voor acties of nalatigheden van de klant of de douaneautoriteiten.

Uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid m.b.t. directe of indirecte schade is niet van toepassing, als en in zover de schade resulteert uit het door achteloosheid of opzettelijk toebrengen van letsel aan leven, menselijk lichaam of gezondheid, of in het geval een essentiële contractuele verplichting door achteloosheid of bewust is geschonden door LetMeShip. Essentiële verplichtingen in deze context hebben betrekking op zulke verplichtingen die bedoeld zijn om de juridische posities van de verzender, die belangrijk zijn voor het contract, te beschermen, bijv. zonder welke de uitvoering van het contract niet mogelijk zou zijn en waarbij de afzender er regelmatig op vertrouwt en mag vertrouwen dat ze worden nageleefd (hoofdverplichtingen). LetMeShip is ook aansprakelijk voor de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten, waaronder in het bijzonder de vervoerders waarvan LetMeShip gebruik maakt.

Naast het bepalen van veiligheidsnormen voor verzendingen, is het specificeren van de waarde van een zending voor LetMeShip vereist voor het verifiëren van drempelwaarden voor douanedoeleinden. Het specificeren van de waarde van de zending zorgt niet voor een vergroting van de aansprakelijkheid en wordt niet beschouwd als een verklaring van het bijzondere belang van de verzender in de zending.

Afhankelijk van de geselecteerde verzendmethode kan de verzender een transportverzekering afsluiten door het juiste aanvullende bedrag te betalen of door LetMeShip de opdracht te geven een passende verzekering af te sluiten namens en op kosten van de verzender. De verzekering dekt het belang van de verzender in de respectieve voorwaardelijke zending tegen het risico van verlies en schade t.w.v. het overeengekomen verzekerde bedrag per zending. In geval van twijfel zijn de verzekeringsvoorwaarden van de betreffende vervoerder van toepassing, die nagelezen kunnen worden via het multi-userplatform.

19. Indiening van vorderingen

Schademeldingen moeten schriftelijk worden gedaan binnen de voorgeschreven periode en ingeval van apart verzekerde zendingen onmiddellijk na bezorging. De opgelopen schade moet specifiek worden beschreven en geverifieerd m.b.v. de juiste documenten.

Als de zending niet is bezorgd, moet de schade onmiddellijk worden gemeld zodra de goederen als verloren geraakt worden beschouwd. Dit is het geval als het niet is bezorgd binnen de bezorgperiode of binnen een verdere periode die overeenkomt met de bezorgperiode, maar op zijn minst twintig dagen, of dertig dagen ingeval van een internationale zending.

De verzender moet de inhoud en verpakking van de zending op instructies van LetMeShip voor inspectie beschikbaar maken voor de betreffende vervoerder, zodat LetMeShip de schadeclaim kan controleren.

20. Overdracht en compensatie van vorderingen

De verzender heeft niet het recht om vorderingen tegen LetMeShip aan derde partijen over te dragen. Deze bepaling heeft het goederenrechtelijke effect zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Vorderingen tegen LetMeShip mogen niet door de klant worden verrekend, tenzij deze vorderingen onbetwist of wettelijk bindend zijn. De klant mag geen betalingen die hij aan LetMeShip verschuldigd is opschorten om welke reden dan ook.

In zover LetMeShip jegens de klant aansprakelijk is voor schade, cedeert de klant hierbij aan LetMeShip op voorhand alle vorderingen jegens derden waarop hij recht heeft en die ontstaan (zijn) uit de omstandigheden die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.

21. Verjaringstermijn

Alle vorderingen m.b.t. de verzending verjaren op grond van artikel 8:1711 van het Burgerlijk Wetboek, of ingeval van grensoverschrijdend transport op grond van de betreffende conventie (bijv. art. 32 van de CMR). De wettelijke verjaringstermijn is van toepassing op alle vorderingen die niet aan de hiervoor genoemde verjaringstermijnen onderhevig zijn.

22. Gegevensbescherming

LetMeShip garandeert dat persoonlijke gegevens die worden gegeven in verband met het transport, alleen zullen worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en gebruikt in verband met de verwerking van de contractuele relatie. LetMeShip heeft het recht om gegevens over te dragen aan partners die LetMeShip heeft opgedragen de opdracht uit te voeren, in zover dit noodzakelijk is om de rechten en verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de contractuele relatie. LetMeShip garandeert dat de geldige regels omtrent gegevensbescherming worden nageleefd. Verdere details volgen uit het privacybeleid.

23. Toepasselijk recht en jurisdictie

Uitsluitend het geldende Nederlandse recht is van toepassing op het contract en op elk geschil dat ontstaat door en in verband met het contract.

De enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen is Arnhem.

24. Conversie

Indien een bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, heeft deze ongeldigverklaring geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het economische doel van de ongeldige bepaling. Hetzelfde geldt voor lacunes.

25. Speciale voorwaarden van LetMeShip SAAS

De volgende afwijkingen en aanvullingen zijn van toepassing voor klanten met een “LetMeShip SaaS”:

Het afsluiten van een “LetMeShip SaaS”-contract vereist dat de klant bestaande raamovereenkomsten in stand houdt met een of meer transportbedrijven waarmee LetMeShip samenwerkt (hierna: contractuele ondernemingen).

In zover de input van de klant in het boekingsplatform de verzendvoorwaarden indiceert van een contractuele onderneming van de klant, zijn deze voorwaarden gebaseerd op de respectieve algemene overeenkomst tussen de klant en de contractuele onderneming.

Als de klant tijdens het boekingsproces een opdracht initieert met een contractuele onderneming, vormt dit geen aanbod voor LetMeShip, in tegenstelling tot clausule 3 van deze AV, maar een verklaring aan de respectieve contractuele onderneming. In dit geval handelt LetMeShip als een boodschapper en ontvanger voor de klant en voor de contractuele onderneming.

Niettegenstaande clausule 2 van deze AV hebben de AV van de contractuele onderneming voorrang op deze AV bij contracten die op deze manier zijn afgesloten (hierna: SaaS vrachtcontracten) met de contractuele onderneming.

Clausule 4 van deze AV is niet van toepassing op SaaS vrachtcontracten, aangezien de contractuele onderneming in zulke contracten direct als vervoerder jegens de klant optreedt.

Bij SaaS vrachtcontracten is LetMeShip niet verantwoordelijk voor het transporteren van de zending, maar voor de geautomatiseerde overdracht van de respectieve verklaringen van de klant en de contractuele onderneming via IT-interfaces. LetMeShip is alleen verantwoordelijk ingeval van onjuiste of verzuimde overdracht van de respectieve verklaringen door technische onbeschikbaarheid van de IT-infrastructuur die door de respectieve contractuele ondernemingen is geleverd, als LetMeShip of diens plaatsvervangende agenten verantwoordelijk zijn voor de technische onbeschikbaarheid. De contractuele ondernemingen worden niet beschouwd als plaatsvervangende agenten van LetMeShip.

Niettegenstaande artikel 8 van deze AV kan binnen de raamovereenkomst van SaaS vrachtcontracten overeen worden gekomen dat op zaterdag, zondag en op feestdagen wordt opgehaald.

In zover een SaaS-contract afwijkende bepalingen bevat, hebben deze voorrang op de bepalingen in deze AV, inclusief de bepalingen van deze clausule 25.

In alle andere opzichten zijn de bepalingen in deze AV m.b.t. vervoerders mutatis mutandis van toepassing voor de contractuele onderneming, in zover de AV van deze contractuele onderneming geen toepasselijke voorschriften bevatten.

26. Opschorting en ontbinding

LetMeShip heeft het recht de overeenkomst per direct en zonder tussenkomst van een rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel om het uitvoeren ervan op te schorten, en dit te doen onverminderd de hem verder toekomende rechten (recht op nakoming en/of schadevergoeding), als:

  • de klant een bepaling uit de overeenkomst tussen de partijen, inclusief deze AV, niet nakomt;
  • een (buitenlandse) wettelijke regeling van toepassing is die het doel heeft de klant te liquideren of de schulden van de klant te saneren, zoals faillissement, een (voorlopige) surseance van betaling en soortgelijke wettelijke regelingen;
  • het bedrijf van de klant verrichtingen uitstelt of geliquideerd is of er een regeling buiten de rechtbank om is aangeboden door de klant aan diens crediteuren;In deze gevallen zijn alle vorderingen tegen de klant onmiddellijk te betalen zonder dat LetMeShip verplicht is een schadevergoeding te betalen of een andere verplichting na te komen.